Zone rezidenţiale

SC BLOMI ADMINISTRARE IMOBILE SRL asigură pe bază de contract de administrare managementul financiar şi managementul de proprietate al Asociaţiei de Proprietari prin:

 • pentru administrare financiară:
  • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice;
  • gestionarea bunurilor materiale şi fondurilor băneşti;
  • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora;
  • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către asociaţie a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei;
  • calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi a sistemului aprobat de adunarea generală;
  • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor asociaţiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementãrile contabile privind organizarea şi conducerea contabilitãţii în partidã simplã de cãtre persoanele juridice fãrã scop patrimonial;
  • întocmirea şi depunerea, semestrial, a Situaţia elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Prmăria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
  • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine beneficiarul;
  • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
  • plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociaţia de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
  • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile a asociaţiei de proprietari;
  • întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.
 • pentru administrare tehnică:
  • verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea;
  • controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru diverse activităţi, şi în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
  • asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit în zona rezidenţială;
  • asigurarea consumabilelor de birou necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în contractul de administrare.

Valoarea contractelor de administrare este stabilită în funcţie de numărul de vile şi apartamente şi de serviciile contractate. Valoarea reală a contractului se va stabili prin negociere cu reprezentanţii proprietarilor.
Firma noastră oferă reducere de 10% pentru pensionarii care au venituri mici, familii cu probleme sociale si alte categorii sociale defavorizate.